Stav: Stornovaná

Serverový čas: 20.06.2018 01:38

Karta obstarávania #ÚTVO 33783/2017
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave

Informácie

ID zákazky
139
Názov predmetu
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave
Číslo spisu VO
ÚTVO 33783/2017
Číslo z vestníka VO
11411 - WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
177 182.75 EUR
Hlavný CPV
45212222-8 - Stavebné práce na telocvičniach
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Na základe požiadavky investora projektová dokumentácia rieši kompletnú rekonštrukciu sociálneho traktu telocvične vrátane priestorov chodby. Zo strany investora bola požiadavka aj na zmenu dispozičného riešenia dvoch umyvárok. Zmena bola odsúhlasená investorom a zástupcom ZŠ s MŠ. A Kubinu 34.
Pri búracích a stavebných prácach dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plastových okien, ktoré boli zabudované do stavby v termíne 09.2016. Plastové profily ochrániť samolepiacim páskami a sklo fóliou. V prípade ich poškodenia dodávateľ stavby zabezpečí ich výmenu. Výmena musí byť zrealizovaná z totožných profilov ako jestvujúce plastové okná!
Projektová dokumentácia rieši:
-zmenu dispozície a kompletnú rekonštrukciu dvoch umývarok
-nové elektrické rozvody vrátane osvetlenia sociálneho traktu
-nové sanitárne zariadenia (WC, umyvadlá, batérie umývadlové a sprchové, vrátane rozvodov studenej - teplej vody a cirkulácie
-sádrokartónový podhľad na chodbe sociálneho traktu + svetlá
-povrchovú úpravu stien - nové keramické obklady v umyvárkach a šatniach vrátane parapetov
-povrchovú úpravu parapetu na chodbe – nový olejový náter namiesto keramického obkladu
-výmenu všetkých drevených dverí sociálneho traktu
-výmenu všetkých oceľových zárubní
-na chodbe budú oceľové zárubne s nadsvetlíkom – typ svetlíková zárubeň HSE
-obnovu všetkých vápen. štukových omietok stierkou s presieťkovaním všetkých omietnutých plôch
-vymaľovanie všetkých plôch omietok – bielou farbou
-novú povrchovú úpravu podláh z keramickej protišmykovej dlažby vo všetkých miestnostiach sociálneho traktu
-kompletnú výmenu všetkých vrstiev podláh v dvoch umyvárkach, vrátane stierkovej hydroizolácie vodorovných plôch. Stierková hydroizolácia na zvislých plochách v sprchách sa zrealizuje do výšky 215 cm. Na ostatných zvislých plochách umyvárok sa stierková hydroizolácia zrealizuje do výšky 15 cm.
Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ostatné/Kritériá)
07.09.2017 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty