Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 20:31

Karta obstarávania #83-2021
Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) a súvisiace činno

Komunikácia