Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:21

Karta obstarávania #83-2021
Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) a súvisiace činno

Komunikácia