Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:41

Karta obstarávania #83-2021
Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) a súvisiace činno

Informácie

ID zákazky
13912
Názov predmetu
Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) a súvisiace činno
Číslo spisu
83-2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71313400-9 - Posudzovanie vplyvu na životné prostredie v súvislosti so stavbami
Doplňujúci CPV
71313440-1 - Služby na posudzovanie vplyvu (EIA) na životné prostredie v súvislosti so stavbami
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Zámeru navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ a súvisiace činnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
19.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.08.2021 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty