Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:07

Karta obstarávania #11-2021
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad

Informácie

ID zákazky
13927
Názov predmetu
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad
Číslo spisu
11-2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45223200-8 - Konštrukčné práce
Doplňujúci CPV
50116100-2 - Opravy elektrického systému
45262120-8 - Montáž lešení
45442120-4 - Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45442121-1 - Natieranie konštrukcií
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia opravy zásobného sila na nebezpečný odpad a to zvýšenie stability skorodovanej časti konštrukcie plášťa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
18.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty