Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.09.2023 14:48

Karta obstarávania #7527
„Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa“

Informácie

ID zákazky
13940
Názov predmetu
„Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa“
Číslo spisu
7527
Číslo z vestníka VO
41364-WYP z VVO 194/2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
174 753,97 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je revitalizácia Šrobárovho námestia a priľahlého okolia. Súčasťou prác je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch, revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie vzrastlej zelene, výmena mestského mobiliáru, úprava deliaceho oplotenia medzi areálom ZŠ a Šrobárovým námestím, doplnenie športového ihriska, výbehu pre psov a iná technická infraštruktúra.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+421 268288853

Dokumenty