Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 07:59

Karta obstarávania #NDL/2021/VIALUX/2
Pekárske výrobky VIA LUX 2021

Informácie

ID zákazky
13984
Názov predmetu
Pekárske výrobky VIA LUX 2021
Číslo spisu
NDL/2021/VIALUX/2
Číslo z vestníka EU
2021/S 161-422611
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
33 015,00 EUR
Hlavný CPV
15811000-6 - Pekársky tovar
Doplňujúci CPV
15811100-7 - Chlieb
15812100-4 - Pečivo
15813000-0 - Raňajkové pečivo
15811510-4 - Sendviče
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ realizoval nadlimitnú zákazku rozdelenú na časti. V jednej z častí : Pekársky tovar nebola zákazka zadaná a predmet tejto časti tvorí predmet samostatnej nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet opakovane vyhlásenej zákazky na časti z dôvodu, že predmetom je tovar tvoriaci jednu ucelenú skupinu – pekárske výrobky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup pekárskych výrobkov, dovoz a vyloženie v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: chlieb- rôzne druhy, rožky, sladké a slané pečivo, vianočka, sendvič, kysnuté záviny. Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2021 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Adresa
Andraščíkova 2 2
Košice-Barca
040 17, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149

Dokumenty