Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 21:04

Karta obstarávania #1832/2021
Virtuálna anatómia Interreg SK - AT

Informácie

ID zákazky
14068
Názov predmetu
Virtuálna anatómia Interreg SK - AT
Číslo spisu
1832/2021
Číslo z vestníka VO
42291 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 169-441585
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
356 590,00 EUR
Hlavný CPV
48190000-6 - Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Doplňujúci CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka technického a technologického vybavenia na zriadenie učební virtuálnej anatómie interreg SK-AT s dvojročnou podporou systémov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.10.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Vyšná
miroslava.vysna@uniba.sk
+421 290102074
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Technické vybavenie a headsety

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
73 733,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
48190000-6 - Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Softvér pre výučbu virtuálnej anatómie

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
282 857,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
48190000-6 - Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody