Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 15:48

Karta obstarávania #26647/2021
Obnova radnice v Levoči – 1. etapa

Informácie

ID zákazky
14082
Názov predmetu
Obnova radnice v Levoči – 1. etapa
Číslo spisu
26647/2021
Číslo z vestníka VO
41412 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 069 072,88 EUR
Hlavný CPV
45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy radnice v Levoči v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Ide najmä o obnovu prízemia a západného suterénu, rekonštrukciu napojení na rozvody inžinierskych sietí - bez zmeny súčasnej funkcie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levoča
Adresa
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
05401, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 904993839
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112

Dokumenty