Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:48

Karta obstarávania #7605
„Projektová dokumentácia - Obnova MŠ na Fedinovej č. 7“

Informácie

ID zákazky
14324
Názov predmetu
„Projektová dokumentácia - Obnova MŠ na Fedinovej č. 7“
Číslo spisu
7605
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
34 805,00 EUR
Hlavný CPV
71221000-3 - Architektonické služby pre budovy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Obnova MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava “ (ďalej iba „PDRS“) bude vypracovaná v nižšie uvedenom členení aj pre konanie na stavebné povolenie.
Predmet zákazky :
Projektová dokumentácia pre obnovu MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava-Petržalke, v rozsahu PDRS, projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby (ďalej len „PSV“) a odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“).
Požiadavky na vypracovanie PDRS obsahujú rekonštrukciu a obnovu priestorov pavilónu detských jaslí, školníckeho bytu, jestvujúcej MŠ a jestvujúcich komerčných prevádzok v objekte, ktoré budú v tomto objekte zrušené. Etapizácia: 1.etapa blok C, 2.etapa blok A a B, obe etapy budú odovzdané súčasne.
Požiadavky na vypracovanie PDRS pre jednotlivé profesie:
1 Architektonicko -stavebné riešenie:
- zameranie a preverenie skutkového stavu objektu pre potreby rekonštrukcie
- vypracovanie dispozičných zmien a novej dispozície pre 9 tried, 200 detí / pre obe etapy PD spolu/, v objekte pre účely prevádzky materskej školy, podľa
platnej STN, požiadaviek RUVZ , IP a požiadaviek vedenia MŠ
- statické posúdenie jestvujúceho stavu objektu a konštrukčných zásahov do
jestvujúcej dispozície
- obnova jestvujúceho stavu jedálne a priľahlých priestorov
- plán BOZP a PO pre realizáciu stavebných prác

2 Elektroinštalácie:
- vypracovanie projektu pre novú inštaláciu silno a slabo prúdové rozvody a pre dátové rozvody, podľa STN a požiadaviek vedenia MŠ, zabezpečenie EZS, preveriť NN elektro prípojku do objektu

3 Zdravotechnické inštalácie:
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie a
uzatváracích armatúr, v prípade potreby navrhnúť ich výmenu
- Zhotovenie lokálne nových potrebných rozvodov vodovodného potrubia studenej
a teplej vody, splaškovej kanalizácie od zariaďovacích predmetov zdravotechniky
k hlavným rozvodom vody, napojenie na verejnú kanalizáciu. V prípade potreby
navrhnúť ich výmenu. Výmena všetkých zariaďovacích predmetov.

4 Plynoinštalácia
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vnútornej inštalácie, prípadná lokálna výmena inštalácie ku spotrebičom , navrhnúť prípadne nové riešenie pre MŠ v zmysle hygienických predpisov a požiadaviek a príslušných STN


5 Vzduchotechnika:
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vzduchotechniky a odvetrania , v prípade potreby navrhnúť ich výmenu alebo navrhnúť nové riešenie pre MŠ v zmysle hygienických predpisov a požiadaviek a príslušných STN.

6 Vykurovanie:
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vykurovania a uzatváracích armatúr, v prípade potreby navrhnúť ich výmenu
- posúdiť jestvujúci stav vykurovacích telies, prípadná výmena vykurovacích telies ústredného kúrenia
- posúdiť stav jestvujúcej lokálnej kotolne, prípadne výmena kotla a zásobníka TUV
- návrh vyregulovania hydraulického systému UK + tlaková skúška

7 Požiarna bezpečnosť stavby:
- Vypracovanie projektu požiarnej ochrany stavby pre MŠ podľa STN

8 POV- projekt organizácie výstavby
- Vypracovanie projektu organizácie výstavby podľa etáp

9 Rozpočet stavby a výkaz výmer
-Vypracovanie položkového výkazu výmer /s figúrami výpočtu / a položkového rozpočtu pre jednotlivé etapy , / 1.etapa a 2.Etapa zvlášť / v Excel forme /tabuľke/

7 Ostatné požiadavky:
- PDRS bude vypracovaná v podrobnosti zodpovedajúcej Sadzobníku pre navrhovanie cien projektových prác a IČ UNIKA 2021,
- pre potreby vypracovanie projektovej dokumentácie je nutné zamerať skutkový stav,
- v PDRS požadujeme dodať výkaz výmer, použiteľný vo výberovom konaní na výber zhotoviteľa stavby v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní - v PDRS požadujeme dodať položkový rozpočet rekonštrukcie v členení po jednotlivých činnostiach
- PDRS požadujeme dodať v 6-paré pre každú etapu v tlačenej forme farebne a 2x v elektronickej forme na DVD nosiči /dwg a PDF/.

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Stavby (PSV) bude obsahovať: zakreslené zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.

Požiadavky na výkon odborného autorského dozoru
Rozsah OAD:
Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje vykonať aj odborný autorský dohľad -občasný(ďalej len „OAD“) , pre jednotlivé etapy zvlášť/ 1. Etapa, 2.Etapa / v zmysle Sadzobníka UNIKA počas realizácie stavebných prác , za účelom posúdenia ich súladu s dodanou PDRS, v maximálnom rozsahu 40 hodín.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.09.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty