Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:35

Karta obstarávania #02/2021
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)

Informácie

ID zákazky
14338
Názov predmetu
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)
Číslo spisu
02/2021
Číslo z vestníka VO
42640 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
367 736,60 EUR
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Doplňujúci CPV
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45261420-4 - Izolačné práce proti vode
45331210-1 - Inštalovanie ventilácie
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45231221-0 - Stavebné práce na hlavných prívodných plynových potrubiach
45236000-0 - Stavebné práce na stavbe plôch
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Novostavba detských jaslí s príslušnými spevnenými plochami je situovaná v intraviláne obce Komárno na Ulici generála Klapku. Areál je v tesnej blízkosti jestvujúcej cestnej komunikácie. Predmetom zákazky je vybudovanie nového, vysokokvalitného a nízkoenergetického „EKO zariadenia“ pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno. Navrhovaný objekt bude slúžiť výhradne na výchovné účely so zázemím. Budova je jednopodlažná s pôdorysným rozmerom 194,65 m2 na parcelách : 7046/4, 7051/393 so spoločným rozmerom 779,65 m2 a má tvar písmena L. Dispozičné riešenie objektu je jednoduché a ponúka rozmerovo a kvalitatívne dostatočné priestory pre účely výchovy s vysokým štandardom. Plánovaná stavba sa skladá z jedného monobloku. Je prízemná s klasickou strešnou konštrukciou sedlovej strechy. Budova je bez suterénu, so zabudovaným podkrovím. Stavba nezasahuje do chránenej časti prírody.
Stavba pozostáva z nasledovných SO:
SO-01 Detské jasle:
SO-01.1 Architektúra a statika
SO-01.2 Zdravotechnika
SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia
SO-01.4 Ústredné vykurovanie
SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod
SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd
SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie
SO-01.8 Vzduchotechnika
SO-02 Vodovodná prípojka:
SO-02.1 Vodovodná prípojka
SO-02.2 Vonkajší domový vodovod
SO-02.3 Vodomerná šachta
SO-03 Kanalizačná prípojka:
SO-03.1 Kanalizačná prípojka
SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia
SO-04 Plynová prípojka:
SO-04.1 STL pripojovací plynovod
SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod
SO-05 Elektrická prípojka:
SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)
SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)
SO-06 Oplotenie:
SO-06.1 Plot uličný
SO-06.2 Plot bočný a zadný
SO-07 Technická úprava areálu:
SO-07.1 Spevnené plochy
SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.09.2021 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
A m a n t e, n. o.
Adresa
Lesná 911/34
Marcelová
94632, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Vladimír Lipovský
vl.lipovsky@gmail.com
+421 948134667

Dokumenty