Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.10.2021 15:57

Karta obstarávania #103/21
Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel na rok 2022 a 2023

Informácie

ID zákazky
14390
Názov predmetu
Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel na rok 2022 a 2023
Číslo spisu
103/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel na rok 2022 a 2023

Stručný opis

Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti z provozu plavidla v počtu 7. Seznam předmětných plavidel a jejich přesný počet bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s vítězným účastníkem poptávkového řízení. Podklad ke kalkulaci pojistného je přílohou č. 1 této poptávkové dokumentace.

Pojištění se vztahuje na území České republiky

Spoluúčast na plnění z každé pojistné události činí 0,- Kč

Zadavatelem požadovaný minimální limit, který musí krýt pojistná smlouva v případě způsobené újmy je min. 30 mil. Kč.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s provozem
pojištěného plavidla cestujícímu. V případě újmy způsobené v souvislosti s provozem pojištěného plavidla cestujícímu činí spoluúčast 1 000 Kč.

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s provozem pojištěných plavidel uvedených v příloze č. 1 za účelem provedení objednané činnosti; pro toto pojištění se v rámci příslušného limitu pojistného plnění pro dané plavidlo uvedeného v příloze č. 1 sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje také na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy právnické osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen.

Pojistitel je povinen v souladu se zákonem vyhotovit potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu.

Platba pojistného bude prováděna jedenkrát ročně v české měně na základě vyúčtování pojistného.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty