Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 04:10

Karta obstarávania #8025
"Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka"

Informácie

ID zákazky
14478
Názov predmetu
"Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka"
Číslo spisu
8025
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
45 720,08 EUR
Hlavný CPV
03100000-2 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty
Doplňujúci CPV
03121000-5 - Záhradnícke produkty
03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice
03441000-3 - Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky
03451000-6 - Rastliny
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka rastlinného a iného materiálu pre revitalizáciu predzáhradiek a verejných priestranstiev. Predpokladané množstvo tovaru je špecifikované v prílohách č. 1-2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. Požadované množstvo tovaru bude kupujúcim špecifikované v samostatne vystavenej objednávke so zoznamom lokalít, kde bude realizované prevzatie tovaru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty