Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:15

Karta obstarávania #101-2021
Povinné zmluvné poistenie vozidiel

Informácie

ID zákazky
15292
Názov predmetu
Povinné zmluvné poistenie vozidiel
Číslo spisu
101-2021
Číslo z vestníka VO
56108 - MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 218-574462
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
867 600,00 EUR
Hlavný CPV
66510000-8 - Poisťovacie služby
Doplňujúci CPV
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ pred samotným vyhlásením nadlimitnej zákazky zvážil vhodnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti a zodpovedne pristúpil k prijatému rozhodnutiu. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko poskytované služby, ktoré sú predmetom zákazky navzájom súvisia, sú komplementárne, resp. výstupy z poskytovaných služieb budú slúžiť na rovnaký účel, nie je ich možné považovať za samostatné predmety zákazky z dôvodu, že ide o zákazky na poskytnutie služby, ktoré nie sú samostatné z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska špecifikácií a typu zmluvy.

V rámci predmetnej zákazky sa obstarávajú vecne súvisiace plnenia (charakterovo a účelovo podobné komplexné služby), ktoré sú poskytované rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, čo negatívne neovplyvňuje a neobmedzuje hospodársku súťaž a nijakým spôsobom nediskriminuje hospodárske subjekty oprávnené poskytovať predmet zákazky a neupiera im možnosť účasti v danom verejnom obstarávaní. Prípadné rozdelenie zákazky na časti neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené, odôvodnené, nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania a vyššie uvedené skutočnosti považuje za relevantné dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k takémuto rozhodnutiu.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo osobou, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla) je verejný obstarávateľ a ostatných vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý je zároveň ich prevádzkovateľom podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.12.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová, Mgr. Adam Kašák
cukasova@olo.sk
+421 911402431
Ďalšie kontakty
kasak@olo.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Dokumenty