Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:10

Karta obstarávania #2021-100
Renovácia skladových priestorov ZEVO – vybudovanie regálového systému.

Informácie

ID zákazky
15400
Názov predmetu
Renovácia skladových priestorov ZEVO – vybudovanie regálového systému.
Číslo spisu
2021-100
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39151100-6 - Regály
Doplňujúci CPV
42965110-2 - Systémy skladovania
45255400-3 - Montážne práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie regálového systému pre sklady náhradných dielov, z ktorých sa
jeden nachádza pod výsypnou plošinou zásobníka odpadu, a druhý pod príjazdovou cestou k výsypnej
plošine zásobníku odpadu v areáli ZEVO, Bratislava.
Požadujeme vybudovanie min. 130,5bm na 600m hlbokých policiach a 27bm na 800mm hlbokých
policiach v sklade pod príjazdovou cestou a v sklade pod výsypnou plošinou 88 miest na palety
o hmotnosti do 700kg.
Požadovaná doba záruky je min. 24 mesiacov na prevedené práce a dodané diely
Podrobný rozsah predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 1 Technická špecifikácia a Prílohy č. 2
Výkaz výmer – cenová ponuka a Príloha č. 3 Výkres.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty