Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:47

Karta zákazky #118/2021-004
Výzva č. 4 „Zberné nádoby, košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“

Informácie

ID zákazky
15680
Názov predmetu
Výzva č. 4 „Zberné nádoby, košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“
Číslo spisu
118/2021-004
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a jeho vytriedených zložiek - triedeného odpadu (TO) najmä na kuchynský biologický rozložiteľný odpad podľa nižšie uvedenej technickej špecifikácie, vrátane dopravy na miesto dodania určené podľa Zmluvy.

Súčasťou dodania k jednotlivým zberným nádobám sú certifikáty – doklady o zhode výrobku s európskou normou č. EN 840 „pojazdné kontajnery na odpad“ (EN 840-1 a EN 840 – 3,5,6) v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo ich úradne overený preklad, a technické listy s vyobrazením a špecifikáciou tovaru, osvedčenie tovaru o zhode s RAL-GZ 951/1 (najvyšší štandard kvality) a návod na riadne používanie tovaru.

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 predmetnej Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.12.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty