Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 10:26

Karta obstarávania #3002/2021
Revitalizácia záhrady a nádvoria ZPS - opakovaná

Informácie

ID zákazky
15898
Názov predmetu
Revitalizácia záhrady a nádvoria ZPS - opakovaná
Číslo spisu
3002/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45112711-2 - Terénne úpravy parkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je úprava existujúceho zadného dvora pre potreby areálu zariadenia pre seniorov v parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením existujúceho chodníka v parku na ktorý sa napája. Šírkové usporiadanie zahŕňa chodník pre peších, ako i ihriská pre minigolf a petanque, je preto potrebné navrhnúť riešenie v rozmedzí existujúcej stavby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.11.2021 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty