Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2019 01:58

Karta obstarávania #08086/2018/ODDVO
SOŠ Žarnovica - rekonštrukcia kanalizácie

Informácie

ID zákazky
1591
Názov predmetu
SOŠ Žarnovica - rekonštrukcia kanalizácie
Číslo spisu VO
08086/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR
Hlavný CPV
45214310-6 - Stavebné práce na objektoch odborných škôl
Doplňujúci CPV
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45262520-2 - Murárske práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45430000-0 - Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je stavebná práca a dodávka stavebných a inštalačných materiálov. Konkrétne ide o rekonštrukciu kanalizácie budovy školského internátu (päť poschodí ubytovacie priestory, jedno poschodie administratívna časť budovy internátu, prízemie budovy internátu – kuchyňa, výmenníková stanica, plynová kotolňa a skladové priestory.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výkaze výmer – Prílohy č. 2.1 až 2.6 tejto Výzvy, v Opise
predmetu zákazky – Príloha č. 4 tejto Výzvy a v prílohe č. 5 – Nákres.

Podmienky zhotovenia predmetu zákazky sú okrem vyššie uvedených príloh Výzvy stanovené aj
v zmluve o dielo (príloha č. 3 Výzvy).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2018 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola Žarnovica
Adresa
Bystrická 4
Žarnovica
966 81, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Dokumenty