Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2019 02:05

Karta obstarávania #UtVO 36687/2018
Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína, PD

Informácie

ID zákazky
1594
Názov predmetu
Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína, PD
Číslo spisu VO
UtVO 36687/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 210,56 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Geodetické zameranie, projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) bude odovzdaná do max. 5 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava.
- Realizačný projekt (DSPaRP) bude odovzdaný do max. 5 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, resp. od zadania požiadavky verejného obstarávateľa (investora) na začatie spracovania DSPaRP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD, ktorý bude predmetom tejto zmluvy, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty