Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.07.2021 23:58

Karta obstarávania #47942/2018-520
Lesný kolesový traktor

Informácie

ID zákazky
1627
Názov predmetu
Lesný kolesový traktor
Číslo spisu
47942/2018-520
Číslo z vestníka VO
16263-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
155 950,00 EUR
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK031 - Žilinský kraj
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nového lesného kolesového traktora s
príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktora, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena
musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov
dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného
zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy,
kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 10
l paliva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2018 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Dokumenty