Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:14

Karta obstarávania #10301/2021/43
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

Informácie

ID zákazky
16650
Názov predmetu
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Číslo spisu
10301/2021/43
Číslo z vestníka VO
3/2022 - 05.01.2022, 208 - MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 002-003155, 04.01.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
750 000,00 EUR
Hlavný CPV
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného zhotoviteľa, keďže ide o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Pri spracovávaní multimodálnej štúdie realizovateľnosti jednotlivé práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného objednávateľa. Zákazku nie je možné rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakoľko ich koordinácia pri vypracovávaní jednotlivých častí diela a kumulatívne posúdenie diela by boli značne problémové. Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k časovým stratám pri vypracovaní zákazky ako celku, čím by bol ohrozený riadny termín plnenia zákazky a v konečnom dôsledku ohrozené aj čerpanie financií zo zahraničných zdrojov. Rozdelením zákazky by bolo potrebné zrealizovať navyše ďalšie verejné obstarávania na získanie parciálnych častí (dopravné prieskumy, dopravný model, CBA a pod.) potrebných pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti a je vysoko pravdepodobné, že jednotlivé obstarávania by neskončili v rovnakom/potrebnom čase, čo by opäť spôsobilo ohrozenie koordinácie a termínu plnenia celého diela. Z empirickej skúsenosti je možné konštatovať, že rozdelenie na menšie zákazky spôsobuje komplikácie pri spracovaní obdobných projektov, čo má vážny dopad na termín dodania a kvalitu diela.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti na dopravnej osi pozdĺž cesty I/19, konkrétne v úseku od križovatky ciest I/19 a II/576 pri obci Bidovce až po štátnu hranicu s Ukrajinskou republikou. Účelom je identifikovanie realizovateľných možností riešenia dopravy v danom území, ktorá je v súčasnosti vedená intravilánmi sídelných útvarov na danej dopravnej osi tak, aby to bolo technicky, ekonomicky, sociologicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie.
Úlohou zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti bude vypracovanie hodnotenia súčasného stavu cestnej siete v blízkosti ťahu I/19, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity na základe prognózy dopravy, identifikácia a analýza všetkých dopravných problémov, prípadných kongescií, ale aj komplexné multimodálne posúdenie dopravy v danom regióne.
V rámci zákazky bude analyzovaný a posúdený súčasný a budúci stav bez akejkoľvek investície a varianty obchvatov/preložiek/rekonštrukcií úsekov cesty I/19 v kombinácii s odporúčanými úsekmi diaľnice D1 v polovičnom alebo plnom profile.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Lehota viazanosti ponúk: 31.01.2023

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
10.02.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Kovačková
monika.kovackova@ndsas.sk
+421 258311394

Dokumenty