Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 03:09

Karta obstarávania #MSÚTN-UP-VO/2022/1003/FoL
,, Zátoka pokoja´´

Informácie

ID zákazky
16936
Názov predmetu
,, Zátoka pokoja´´
Číslo spisu
MSÚTN-UP-VO/2022/1003/FoL
Číslo z vestníka VO
03757-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
198 999,90 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45100000-8 - Príprava staveniska
45236000-0 - Stavebné práce na stavbe plôch
45112400-9 - Výkopové práce
44912400-0 - Obrubníky
77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho športového areálu, ktorý je dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity.
Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a stromovým porastom areálu Zátoka pokoja na JZ. Riešené územie je rovinaté, trávnaté. Pôvodné športové plochy sú vplyvom dlhodobého neudržiavania a nevyužívania porastené burinou. Územie je dopravne prístupné poľnou cestou z komunikácie hrádze z priestoru pod cestným mostom.
Projekt rieši obnovu pôvodného športového areálu bez nárastu zastavanej plochy. Plocha riešeného územia predstavuje 10.398 m².
Stavba nebude napojená na inžinierske siete. Jej prevádzka v režime rekreačného a tréningového športu nebude produkovať žiadne emisie ani spotrebovávať žiadne energie. Taktiež nebude zdrojom odpadu. V režime pretekov bude zabezpečenie potrebných energií, sociálneho zázemia a hospodárenia s produkovaným odpadom prenesené na organizátora podujatia

Stavba je členená do nasledovných stavebných objektov :
SO-01 Atletický okruh
SO-02 Multifunkčné ihrisko 1
SO-03 Multifunkčné ihrisko 2
SO-04 Skok o žrdi
SO-05 Vrhací kruh
SO-06 Štrková cesta

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.02.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Dokumenty