Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:32

Karta obstarávania #008/2022/VO-§117
Nákup a dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
17299
Názov predmetu
Nákup a dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
008/2022/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 000,00 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude v priebehu kalendárneho roka 2022 vystavovať úspešnému uchádzačovi opakované objednávky na dodanie požadovaného tovaru podľa Prílohy č. 1 – Cenová ponuka, podľa svojich potrieb, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty