Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:26

Karta obstarávania #2465/2022-260
Zabezpečenie spracovania štatistických zisťovaní

Informácie

ID zákazky
17871
Názov predmetu
Zabezpečenie spracovania štatistických zisťovaní
Číslo spisu
2465/2022-260
Číslo z vestníka VO
15221-WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
81 400,00 EUR
Hlavný CPV
79330000-6 - Štatistické služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť pre Objednávateľa služby a to:
a)Zber a spracovanie údajov z administratívneho zisťovania Informačné listy MPRV SR poskytovateľom v roku 2022 za účtovný rok 2021 (ďalej IL MPRV SR) v rozsahu 3600 oslovených spravodajských jednotiek a 2600 spracovaných výkazov v aktuálnej verzii výkazov spracovaných v roku v roku 2022 za účtovný rok 2021 a v prípade uplatnenia opcie následne ďalšie spracovanie v roku 2023 za účtovný rok 2022.
b)Zber a spracovanie údajov z administratívneho zisťovania POTRAV za podniky potravinárskeho priemyslu v roku v roku 2022 za účtovný rok 2021 poskytovateľom v rozsahu 450 oslovených SJ a výkazov v aktuálnej verzii výkazov spracovaných v roku 2022 za účtovný rok 2021, a v prípade uplatnenia opcie následne ďalšie spracovanie v roku 2023 za účtovný rok 2022.
c)Príjem výkazov POTRAV alebo IL MP RV SR počas trvania zmluvy od príjemcov nenávratného finančného príspevku na základe ich zmluvného vzťahu s PPA, v ktorom majú uvedenú povinnosť poskytnúť výkazy POTRAV alebo IL MP RV SR, archivácia výkazov a poskytovanie informácií o zozbieraných výkazov PPA.
d)Tvorba rôznych zostáv a výstupov z výkazov POTRAV alebo IL MP RV SR podľa požiadaviek objednávateľa.
Pri výkaze POTRAV bude celé spracovanie zabezpečené poskytovateľom. Pri IL MPRV SR poskytovateľ zabezpečí spracovanie v spolupráci s poverenou organizáciou v zmysle špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude pri tomto verejnom obstarávaní postupovať podľa § 112 ods. 6 druhá veta ZVO.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.03.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.03.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266231

Dokumenty