Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.05.2024 21:31

Karta obstarávania #SNM-GR-NDL-2022/1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov SNM prostredníctvom papierových stravných poukážok

Informácie

ID zákazky
17907
Názov predmetu
Zabezpečenie stravovania zamestnancov SNM prostredníctvom papierových stravných poukážok
Číslo spisu
SNM-GR-NDL-2022/1
Číslo z vestníka VO
16053 - MST Vestník č. 66/2022 - 10.03.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 048-123926 zo dňa 04.03.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 072 898,0000 EUR
Hlavný CPV
30199770-8 - Stravné poukážky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
V nadväznosti na § 28 ods. 2 „Rozdelenie zákaziek na časti“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), verejný obstarávateľ z dôvodu nerozdelenia zákazky na časti poskytuje k zákazke s názvom „Zabezpečenie stravovania zamestnancov SNM prostredníctvom papierových stravných poukážok“ nasledovné odôvodnenie:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania v zmysle § 152 Zákonníka práce formou stravovacích poukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach. Predmet zákazky predstavuje komplexné dodanie plnenia zákazky (zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok), ktoré majú jednotnú nominálnu hodnotu a nemajú žiadne osobitosti, ktoré by sa od seba líšili. Aktuálne na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne poskytnúť službu v celom požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú hospodársku súťaž. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by bolo nehospodárne a neefektívne. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nevidí dôvod na rozdelenie predmetu zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Objednávateľ je v zmysle ustanovenia § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie prostredníctvom stravných poukážok v stravovacích zariadeniach, ktoré sú oprávnené tieto služby poskytovať a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Záväzok Dodávateľa je zabezpečiť stravovanie zamestnancov Objednávateľa formou papierových stravných poukážok a poskytnúť Objednávateľovi s tým súvisiace služby spočívajúce najmä v tlači a balnom stravných poukážok a v ich doprave na miesta dodania podľa Prílohy č. 1 k rámcovej dohode za podmienok, spôsobom a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Objednávky budú vystavené jednotlivými organizačnými útvarmi Objednávateľa za podmienok uvedených v rámcovej dohode.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.04.2022 11:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@snm.sk
+421 905454220
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/610

Dokumenty