Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:10

Karta obstarávania #2021-137
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ a KKV (kvalifikačná karta vodiča)

Informácie

ID zákazky
17982
Názov predmetu
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ a KKV (kvalifikačná karta vodiča)
Číslo spisu
2021-137
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
80400000-8 - Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Doplňujúci CPV
80411000-8 - Autoškoly
80340000-9 - Špeciálne vzdelávanie
80411100-9 - Vodičské skúšky
80511000-9 - Školenie pracovníkov
79632000-3 - Školenia a výcvik personálu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny „B“ na skupinu „C“ podľa platných právnych predpisov, vrátane skúšok a zabezpečenia vydania vodičských oprávnení, kurz „základnej kvalifikácie vodiča“ - vodiča nákladnej dopravy (vodič odvozu odpadu) v zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov v znení neskorších predpisov pre získanie „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“ a „Kvalifikačnej karty vodiča“ (KKV) a kurz „pravidelného výcviku vodiča“ – vodiča nákladnej dopravy (vodiča odvozu odpadu) v zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov v znení neskorších predpisov pre získanie „Potvrdenia o pravidelnom výcviku vodiča“ a „Kvalifikačnej karty vodiča“ (KKV). Požaduje sa, aby Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ prebiehal súbežne s Kurzom „základnej kvalifikácie vodiča“.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka je zadávaná ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia zmluvy primeraným aplikovaním postupu zákazky s nízkou hodnotou s uplatňovaním základných princípov verejného obstarávania podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.03.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty