Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:50

Karta obstarávania #012/2022/VO-§117
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
18135
Názov predmetu
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
012/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
15082-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 999,00 EUR
Hlavný CPV
31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
31681410-0 - Elektromateriály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda na obdobie 12 mesiacov od dátumu účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty