Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:53

Karta obstarávania #01/2021
Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa

Informácie

ID zákazky
18189
Názov predmetu
Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa
Číslo spisu
01/2021
Číslo z vestníka EU
2022/S 040-100013
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 791 213,35 EUR
Hlavný CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
Doplňujúci CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45233228-3 - Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti pretože má za to, že na trhu je množstvo uchádzačov, ktorí sú schopní dodať predmet zákazky v rozsahu určeným verejným obstarávateľom v požadovanej kvalite a množstve. Zároveň má verejný obstarávateľ za to, že vzhľadom opakujúce sa tovary vo výkazoch verejný obstarávateľ obdrží výhodnejšie cenové ponuky ako v prípade zadávania zákazky po častiach. Zároveň opakujúce sa stavebné postupy pri každom objekte budú mať za následok efektívnejšie stavebné postupy a tým pádom aj ekologickejšiu realizáciu diela. Vzhľadom na charakter zákazky, komplexnosť požadovaného predmetu zákazky a najmä financovanie predmetu zákazky nie je účelné a efektívne tento predmet zákazky rozdeľovať.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky rekonštrukcia pozemných komunikácii a priľahlých chodníkov v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných objektov:
1. 101-00 - Oprava cesty II/547 Čermeľská cesta
2. 102-00 - Oprava miestnej cesty - Trieda KVP
3. 103-00 - Oprava miestnej cesty – Jaltská
4. 104-00 - Oprava miestnej cesty – Lomonosovova
5. 105-00 - Oprava miestnej cesty - Pražská

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6915

Dokumenty