Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:07

Karta obstarávania #8/2022
Rozšírenie verejného osvetlenia KVP

Informácie

ID zákazky
19192
Názov predmetu
Rozšírenie verejného osvetlenia KVP
Číslo spisu
8/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45316110-9 - Inštalovanie osvetlenia ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je rozšírenie jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, 1. časť Cottbuská ulica a 2. časť ul. Wupertálska -Starozagorská
Bližšiu špecifikáciu a opis tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy, Výkaz – výmer pre každú časť zákazky zvlášť.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty