Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:04

Karta zákazky #118/2021-009
Výzva č. 10 „Zberné nádoby na jedlé oleje a tuky“

Informácie

ID zákazky
19521
Názov predmetu
Výzva č. 10 „Zberné nádoby na jedlé oleje a tuky“
Číslo spisu
118/2021-009
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
22 380,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob na zber komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek - jedlé oleje a tuky katalógové číslo 20 01 25, podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2022 12:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty