Stav: Zrušená

Serverový čas: 07.10.2022 11:12

Karta obstarávania #5/2022
Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 1667/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 500 m²

Informácie

ID zákazky
20133
Názov predmetu
Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 1667/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 500 m²
Číslo spisu
5/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie: 825883 Komárno, obec: 501026 Komárno, okres 401 Komárno, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 1667/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 500 m².

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty