Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 20:52

Karta obstarávania #OVO/38640/2022
Obnova Námestia SNP

Informácie

ID zákazky
21400
Názov predmetu
Obnova Námestia SNP
Číslo spisu
OVO/38640/2022
Číslo z vestníka VO
22275 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 376 106,85 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce / IA13-5 - Rekonštrukcia
Doplňujúci CPV
45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
71351914-3 - Archeologické služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác vrátane výkonu pamiatkového archeologického výskumu a s tým súvisiacich zemných prác. Rozsah predmetu zákazky je riešený v realizačnej projektovej dokumentácii Obnova Námestia SNP, spracovanej spoločnosťou Ateliér DV s.r.o., Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Súčasťou realizácie bude aj výkon pamiatkového archeologického výskumu a s tým súvisiace zemné práce. Verejný obstarávateľ nepožaduje v ponuke naceniť archeologický výskum. Budúci zhotoviteľ v súčinnosti s KPÚ vyhotoví samostatnú cenovú kalkuláciu, ktorú spracuje a predloží v súlade so samostatným ustanovením zmluvy o dielo (čl. 9 ZMENY ZMLUVY).

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.05.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty