Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:52

Karta obstarávania #2022-42
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúra

Informácie

ID zákazky
21736
Názov predmetu
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúra
Číslo spisu
2022-42
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
140 540,00 EUR
Hlavný CPV
64212000-5 - Mobilné telefónne služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora najmä prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPS“), t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete (ďalej len „VS“) pre hlasové a dátové SIM karty obstarávateľa, pričom jednotlivé hlasové a dátové SIM karty môžu, ale aj nemusia byť zaradené do VPS a môžu, ale aj nemusia mať aktivované programy neobmedzených hovorov. Vybrané SIM karty s dátovými službami majú mať umožnený prístup k interným dátovým zdrojom v LAN (dedikovane privátne APN).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.05.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty