Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 01:51

Karta obstarávania #14637/2018
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
2192
Názov predmetu
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom
Číslo spisu
14637/2018
Číslo z vestníka VO
18682-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
72 843,00 EUR
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Doplňujúci CPV
34131000-4 - Pikapy
34223300-9 - Prívesy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.01.2019 09:30:00
Plánované otváranie ponúk
24.01.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty

Časť A. Valník s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44 448,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Doplňujúci CPV
34223300-9 - Prívesy
98390000-3 - Iné služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť B) Pick-up s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
28 395,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34131000-4 - Pikapy
Doplňujúci CPV
98390000-3 - Iné služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy