Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2024 09:38

Karta zákazky #MAR 5/2022-001
I. etapa - Vývoj SW (GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj hrobových miest, inventarizáciu hrobových miest a jednoduchú orientáciu návštevníkov na cintorínoch mesta Bratislavy

Informácie

ID zákazky
22004
Názov predmetu
I. etapa - Vývoj SW (GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj hrobových miest, inventarizáciu hrobových miest a jednoduchú orientáciu návštevníkov na cintorínoch mesta Bratislavy
Číslo spisu
MAR 5/2022-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
232 489,00 EUR
Hlavný CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
Doplňujúci CPV
71620000-0 - Analytické služby
71351810-4 - Topografické služby
71354100-5 - Digitálne mapovanie
71355200-3 - Topografické (kartografické) merania
72212600-5 - Služby na vývoj databázového a operačného softvéru
72212421-6 - Služby na vývoj softvéru na správu zariadení
72212971-6 - Služby na vývoj softvéru na vytváranie adresárov
72212326-0 - Služby na vývoj softvéru na vytváranie máp
72230000-6 - Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
72212422-3 - Súbor služieb na vývoj softvéru
72310000-1 - Spracovanie údajov
38221000-0 - Geografické informačné systémy (GIS alebo ekvivalent)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vývoj, programovanie I. etapy SW (GIS) v rozsahu:
I. etapa - vývoj-programovanie základného modulu SW (core):
a. Analýza potrieb a požiadaviek na funkcionalitu SW, definovanie rozsahu, upresnenie položiek
b. GIS (geografický informačný systém), vrátane odkúpenia zdrojového kódu, geografické zameranie, spracovanie ortofoto máp.
c. CRM (customer relationship management) – databázová časť obsahujúca všetky potrebné údaje na vzťah so zákazníkmi, vrátane odkúpenia zdrojového kódu.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 výzvy.
Termín plnenia: do 31.12. 2022, na základe predloženého a odsúhlaseného časového harmonogramu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.06.2022 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty