Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 19:47

Karta obstarávania #018/2022/VO-§117
Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o.

Detail správy #224475

Dátum a čas doručenia
23.05.2022 13:30:38
Od
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Komu
Všetkým
Typ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Predmet
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - 018/2022/VO-§117

Verejný obstarávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, Vám touto cestou oznamuje výsledok vyhodnotenia ponúk predložených vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: ,,Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o." realizovanom postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť: Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, IČO: 45 389 535, s nasledovným návrhom na plnenie kritéria: 779,10 EUR bez DPH.


Ponuka úspešného uchádzača spĺňa všetky stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.


S pozdravom