Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:47

Karta obstarávania #018/2022/VO-§117
Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
22869
Názov predmetu
Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
018/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
25823-WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR
Hlavný CPV
50112000-3 - Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
Doplňujúci CPV
50111000-6 - Správa, opravy a údržba vozového parku
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava, servis a údržba motorových vozidiel v majetku obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda na obdobie 24 mesiacov od dátumu účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu 40.000,00 EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 907809660

Dokumenty