Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 00:57

Karta obstarávania #1629/2019
Kancelárske potreby

Informácie

ID zákazky
2771
Názov predmetu
Kancelárske potreby
Číslo spisu
1629/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 038-084905
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 027 000,00 EUR
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Doplňujúci CPV
30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vererejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb jedného dodávateľa, nakoľko ide o súbor veľkého množstva kancelárskych položiek a rozdelením zákazky na časti a tým pravdepodobne na viacero zmluvných dodávateľov by vzniklo verejnému obstarávateľovi ďalšie administratívne zaťaženie. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu existuje dostatok potencionálnych dodávateľov, ktorí sú schopní zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, čase aj na požadovaných miestach plnenia.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie dodávok kancelárskych potrieb pre potreby organizačných zložiek verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.03.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty