Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:28

Karta obstarávania #100-2022
Tablety a príslušenstvo

Informácie

ID zákazky
27933
Názov predmetu
Tablety a príslušenstvo
Číslo spisu
100-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
52 800,00 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30231200-9 - Konzoly
31681500-8 - Nabíjačky
18925200-1 - Puzdrá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok tabletov a príslušenstva (ďalej len „tovar“), ktoré bude slúžiť na hlasovú a dátovú komunikáciu, prenášanie a šírenie informácií.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto Výzvy – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty