Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 07:35

Karta obstarávania #S19619-2022-OZZ
Úprava existujúcej projektovej dokumentácie stavby na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav v Kremnici vrátane autorského dozoru

Informácie

ID zákazky
27942
Názov predmetu
Úprava existujúcej projektovej dokumentácie stavby na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav v Kremnici vrátane autorského dozoru
Číslo spisu
S19619-2022-OZZ
Číslo z vestníka EU
2022/S 127-361847
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
150 340,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71248000-8 - Dohľad nad projektom a dokumentáciou
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky verejný obstarávateľ nerozdeľuje z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má za to, že ak by došlo k rozdeleniu predmetu zákazky na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko nehospodárnosti a ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je úprava pôvodnej projektovej dokumentácie stavby Detenčný ústav Hronovce na kompletnú
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav Kremnica na základe upravenej projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie Detenčný ústav Kremnica spolu s výkazom výmer a rozpočtom v rozsahu podľa
sadzobníka UNIKA, vrátane výkonu autorského dozoru. Podrobná špecifikácia opisu predmetu zákazky sa nachádza v
súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.08.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.08.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 59373322

Dokumenty