Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 10:31

Karta obstarávania #21/2022
Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka

Informácie

ID zákazky
27973
Názov predmetu
Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Číslo spisu
21/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
57 858,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo „Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka“, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.07.2022 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty