Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 14:34

Karta obstarávania #26/2022
Bezbariérové rampy pre imobilných občanov do základných škôl

Informácie

ID zákazky
28393
Názov predmetu
Bezbariérové rampy pre imobilných občanov do základných škôl
Číslo spisu
26/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 818,00 EUR
Hlavný CPV
34953000-2 - Prístupové rampy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo „Bezbariérové rampy pre imobilných občanov do základných škôl“, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.07.2022 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty