Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.07.2020 11:54

Karta DNS #31/2019
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo

Informácie

ID zákazky
2991
Názov predmetu
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo
Číslo spisu VO
31/2019
Číslo z vestníka VO
5493 - MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 054-123951
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
623 565,75 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30211400-5 - Počítačové konfigurácie
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30213300-8 - Stolový počítač
30213500-0 - Vreckové počítače
30214000-2 - Pracovné stanice
30215000-9 - Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Koncové zariadenia počítačov (terminály)
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310-3 - Ploché displeje
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periférne vybavenie
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30232110-8 - Laserové tlačiarne
30232120-1 - Ihličkové tlačiarne
30232130-4 - Farebné grafické tlačiarne
30232150-0 - Atramentové tlačiarne
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237420-9 - Joysticky
30237450-8 - Grafické tablety
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237480-7 - Vstupné jednotky
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo.
DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 52265021
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO.
2. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS § 58-61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým kvalifikovaným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
3.Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody - Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 30.06.2020.
4. Verejný obstarávateľ uplatňuje zelené verejné obstarávanie. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
7.Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač bude vyzvaný na predloženie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok účasti.
8.Z dôvodu obmedzenia počtu CPV kódov nebolo možné vypísať všetky CPV kódy týkajúceho sa zriadenia DNS. Rozsah CPV kódov v rámci triedy hlavného slovníka je uvedený v súťažných podkladoch časti A bod 3.2.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
15.04.2019 10:00:00
Doba zriadenia DNS
30.06.2020 23:59:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty

Zákazky