Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 20:49

Karta obstarávania #SE-VO2-2022/004420
Poltár HS, výstavba objektu

Informácie

ID zákazky
30893
Názov predmetu
Poltár HS, výstavba objektu
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004420
Číslo z vestníka VO
202/2022 pod číslom 40889-MSP dňa 16. 9. 2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 177-499730 z 14.9.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
886 826,08 EUR
Hlavný CPV
45216121-8 - Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je novostavba objektu Hasičskej stanice v Poltári v rozsahu spracovaného projektu stavby. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :
SO 01 Objekt hasičskej stanice
SO 02 Spevnené plochy
SO 03 Oplotenie areálu
SO 04 Prípojka vody
SO 05 Prípojka kanalizácie
SO 06 Prípojka NN

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.10.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Dokumenty