Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:51

Karta obstarávania #894/2018-260
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Informácie

ID zákazky
315
Názov predmetu
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024
Číslo spisu
894/2018-260
Číslo z vestníka VO
02436-MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 030-065641
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 016 398,00 EUR
Hlavný CPV
79212000-3 - Audítorské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku, keďže v súlade s legislatívou Európskej únie musí verejný obstarávateľ určiť iba jeden certifikačný orgán, ktorý vykonáva komplex na seba nadväzujúcich činností a každoročne poskytuje stanoviská k účtovným závierkam.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018 - 2024.
Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladu postupov PPA s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
04.04.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ema Cvečková
ema.cveckova@land.gov.sk
+421 259266124

Dokumenty