Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.11.2022 13:33

Karta obstarávania #2022-117
Aktívne uhlie/uhlikatý sorbent

Informácie

ID zákazky
32206
Názov predmetu
Aktívne uhlie/uhlikatý sorbent
Číslo spisu
2022-117
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
24954000-6 - Aktívne uhlie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodanie aktívneho uhlia/uhlíkatý sorbent.
Predpokladané množstvo dodávaného aktívneho uhlia 22 000 kg na jednu dodávku a v jeden deň.
Označenie aktívneho uhlia podľa CAS: 7440-44-0; podľa EINECS: 931-328-0.
Registračné číslo REACH: 01-2119488894-16-0000.
Jednotný colný kód: 3802 10 00.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
24.10.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty