Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 22:55

Karta zákazky #DNS/VO1/2019
Vyprázdnenie odpadkových košov na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy

Informácie

ID zákazky
3244
Názov predmetu
Vyprázdnenie odpadkových košov na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy
Číslo spisu VO
DNS/VO1/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
113 932,86 EUR
Hlavný CPV
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Zabezpečenie vyprázdňovania smetných košov umiestnených na prejazdných úsekoch štátnych ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy a nakladania s odpadmi z čistenia komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Jedná sa o zabezpečenie vyprázdňovania odpadkových košov s objemom do 60 l a nad 60 l jeden až tri krát denne v závislosti od vybranej lokality.

Nakladaním s odpadmi sa rozumie vyprázdnenie odpadkových košov, umytie odpadkových košov, naloženie odpadov a odvoz na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne a s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Viazanosť ponúk je do 31.7.2019.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.05.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Michal Garaj
michal.garaj@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty