Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 19:02

Karta DNS #MAGS OVO 39766/2019
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022

Informácie

ID zákazky
2753
Názov predmetu
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022
Číslo spisu
MAGS OVO 39766/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 036-081170
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
43 100 000,00 EUR
Hlavný CPV
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc
90620000-9 - Odpratávanie snehu
90630000-2 - Odpratávanie ľadu
90640000-5 - Služby na čistenie a vyprázdňovanie vpustov
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanie služieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čistenie chodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokality mesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú na určité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokality mesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.

Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a to vo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať aj menšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr. môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípade potreby).

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť na území mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že len tí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (t.j. prišla im výzva na predloženie ponuky), majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevedia uchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.

Termíny

Základná lehota na predkladanie žiadostí
18.03.2019 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
18.03.2019 09:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí (počas trvania DNS)
05.04.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Sekretariát oddelenia verejného obstarávania
martina.vesela@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty

Zákazky