Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.03.2023 14:36

Karta obstarávania #039/2022/VO-§117
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Detail správy #315174

Dátum a čas doručenia
03.11.2022 11:29:55
Od
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Komu
Všetkým
Typ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Predmet
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - 039/2022/VO-§117

Verejný obstarávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684 Vám touto cestou oznamuje výsledok vyhodnotenia ponúk predložených vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: ,,Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o." realizovanom postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť: TOPPRO s.r.o., Liesková 20, 040 01 Košice, IČO: 44 325 851 s nasledovným návrhom na plnenie kritéria: 42 800,00 EUR bez DPH.


Ponuka úspešného uchádzača spĺňa všetky stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.


S pozdravom


Mgr. Ladislav Gomboš - referent verejného obstarávania