Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:43

Karta obstarávania #039/2022/VO-§117
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
33060
Názov predmetu
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
039/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
44266 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
62 100,00 EUR
Hlavný CPV
90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc
Doplňujúci CPV
90611000-3 - Upratovanie ulíc
90620000-9 - Odpratávanie snehu
90630000-2 - Odpratávanie ľadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie zimnej údržby vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10506

Dokumenty