Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:26

Karta obstarávania #2022/DRK
Dynamické riadenie križovatiek_opakovaný prieskum trhu

Informácie

ID zákazky
33089
Názov predmetu
Dynamické riadenie križovatiek_opakovaný prieskum trhu
Číslo spisu
2022/DRK
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34996000-5 - Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu
Doplňujúci CPV
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
48800000-6 - Informačné systémy a servery
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71322500-6 - Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie
45233294-6 - Inštalácia cestnej signalizácie
45316210-0 - Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy
45316212-4 - Inštalovanie dopravnej signalizácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom plánovej zákazky je realizácia modulu: Dynamické riadenie križovatiek, v rámci hlavných aktivít projektu „Moderné technológie v meste Košice“, a to dodanie komponentov (HW a SW) a súvisiacich služieb pre zavedenie preferencie vozidiel MHD na vybraných križovatkách a súvisiacich služieb spojených s implementáciou a inštaláciou nového riešenia dynamického riadenia dopravy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie cenových ponúk za účelom určenia PHZ
26.10.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.10.2022 12:00:05

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty